Programação 6ª COPA ERONY SCHERER DE TÊNIS

Programação                         

6ª COPA ERONY SCHERER DE TÊNIS

9/SET ( 2ª feira )

 18:30   LIVRE   B.Bücker  x W.Marques                                       (TRANSF 11/9)

1ª CL     Behrend /Schmidt  x Mendes /Cunha    (C3)       W0 (3/6 3/6)

                          LIVRE  M.Maier  x R.Pinheiro                                          3/6 3/6

2ª CL    Sperb/Ludwig   x  Campello/Abel                        6/7 1/6

             20;00    1ª CL     Campello /Ventre   x  Nitchke /Nitchke               WO (3/6 3/6)

LIVRE   A.Etzberger x  R.Spaniol                                    6/0 6/0

  seguir  2ª CL   Marchini / Becker  x Etzberger / Tischer               6/2 6/2

4ª CL    Scheid /Land  x  Flores / Camilo                           6/7 6/4  10/4

1ª Cl    Kunratth /Buecker   x Dal ri /DalRi                       WO (6/3 6/3)

10 /SET ( 3ª feira  ) 

  18:30   1ª CL   Behrend  / Schmidt   x  Pinheiro /Weirich             7/6 6/4

3ªCL   Lopes /Fidelis   x  Roehe/Barbosa                          0/6 6/3 10/0

1ª CL  Marques /Ludwig  x Cavalheiro /Patrick               6/1 6/1

   20:00   3ª CL  Marques /Linck  x  Flores / Joelson                        6/3 6/3

2ª CL  Delano /Hennemann  x Lenz/Lenz                          6/3 7/5

*

  Seguir  3ª CL J.Lemke /Lemke  x Kunrath / Somensi                  (TRANSF 11/9)

4ªCL   Becker / Bossle    x   Lima/Bastos                         WO (6/3 6/3)

2ª CL  Schein /Lemke x Marchini /Becker                        1/6 0/6

11/SET( 4ª feira)   

      18:30   LIVRE   F.Kley   x  R.Ludwig

LIVRE  B.Bucker  x W.Marques

4ª CL     Kunztler/Vini x  Bier /Schorn

20:00   3ª CL   Werb / Wassen  x Lanius /Matchenbacher

3ªCL   S.Lemke /Lemke  x  N.Kuhn /Hoffmeister

3ª CL   J.Lemke /Lemke  x  Kunrath /Somensi

Seguir   3ªCL  Trois / Konrath    x    Orth / Fernandes

2ª CL  Etzberger / Tischer  x  Schein / Lemke

*

12 /SET ( 5ª feira )

   18:30    1ª CL    DalRi / DalRi  x  Lima/Seewald                   WO (3/6 3/6)

4ªCL    Rodrigues /Farezin  x  Becker /Bossle

LIVRE  W.Marques x  E.Friedrich

20:00    3ª CL   Weber /Bücker  x  Kunrath / Somensi

.                 4ª CL   Barbosa /Alan  x    Flores / Camilo

3ª CL  Kuhn /Hoffmeister x Etzberger /Tischer

Seguir  4ªCL    Louzada/Wladi   x Bier /Schorn  

4ª CL   Silva /Sales  x  Lanius /Frida

                        13 /SET ( 6ª feira )

 18:30    1ª CL   Pinheiro /Werich  x  Mendes /Cunha           WO (6/3 6/3)

1ª CL  Rorato / Schmidt  x    Cavalheiro/

MISTA  Cavalheiro /Fleck x Lima /Poltronieri     (B3)

20:00    4ª CL  Lanius / Frida    x  Camargo /Ribeiro

3ª CL   Bender /Wittmann x  Roehe /Barbosa

*

Seguir    MISTA  Bonatto /Bier  x   Kunrath /Kunrath

3ª CL    Orth /Fernandes    x  Dienstmann/Mallmann

 14 /SET  ( sábado)

     9:00      MISTA   Sauter /Scherer  x    Kunrath /Kunrath

                   MISTA  Scheffer / Renheimer  x  Lima /Poltronieri    (B3)

                   *

    10:30      4ª CL     Silva/Sales   x   Camargo/Ribeiro

1ª CL    Bücker /Kunrath   x   Lima/Seewald

3ª CL   Bonatto/Oliveira  x  Werb /Wassen

12:00      3ª CL   Flores /Joelson x Saft /Schuck

LIVRE  Etzberger  x  M. Rosa

*

 13:30     *

*

                    *

15:00     *

*

*

16:30      *

*

*

!7:30     *

*

*

IMG_6644

16/SET ( 2ª feira )   RESERVA TÉCNICA  ( em caso de chuvas)

  18:30     *  

                *

                *

   20:00    *

                 *

                 *

   Seguir   *

                 *

                 *    

17 /SET ( 3ª feira  ) 

  18:30   LIVRE   (1ºA)  N.Ventre      x (Bucker/Friedrich/Marques  ) (2ºH)

2ª CL     (1ºA)  Rorato/Brenner   x Moura /Dias    (2ºB)

*

   20:00   LIVRE  (1ºE)  (Ludwig/Hehn) x (Etzberger/Rosa) (2ºF)

4ª CL     (1ºA)                       x                           (2ºB)

*

  Seguir   LIVRE  (1ºG) R.Dal Ri      x  J.Schmidt          (2ºD)

LIVRE  (1ºC)  R.Pinheiro   x A.Marchini        (2ºB)

*

18/SET( 4ª feira)   

       18:30   LIVRE   (1ºD) G.Lima         x  C.Hexsel           (2ºC)

2ª CL    (1ºC)  Campello/Abel  x                       (2ºD)

*

20:00LIVRE(1ºF)( Etzberger/Rosa  ) x          M.Palma (2ºA)

4ªCL     (1ºC)                          x                          (2ºD)

*

Seguir  LIVRE  (1ºH)(Buck/Fried/Marq )   x (Ludwig/Hehn) (2ºE)

LIVRE  (1ºB) A.Kunrath          x       Ron.Nitchke     (2ªG)

*

23 /SET ( 2ª feira )

    18:30    LIVRE    ( venc  jogo 8 ) x  (venc jogo 9)

2ª CL    (1ºD) Becker /Marchini   x Piccolo/Matchenbacher(2ºC)

*

20:00   LIVRE    ( venc  jogo 10  x  (venc jogo 11)

.                 4ª CL    (1ºD)                  x                  (2ºC)

*

Seguir  3º CL     (1ºA)                 x               ( 2º melhor 2º col) 

3ª CL     (1ºC) Marques/Linck                x                ( 1ºE)                                    

    24 /SET ( 3ª feira )

 18:30    LIVRE   (venc jogo 12)    x  (venc jogo 13)

2ª CL    (1ºB) Ghem/Heck     x Delano/Hennemann(2ºA)

*

20:00    LIVRE  (venc jogo 14)  x      (venc jogo 15)

4ªCL     (1ºB)                x                    (2ºA)

*

Seguir     3ª CL  (1ºD)  Bonatto/Oliveira  x               (1ºF)

*

*

25 /SET ( 4ª feira )

      18:30     1ªCL  (1ºA)  Nitchke/Nitchke  x                     (2ºB)

1ª CL  (1ºC) Benrend/Schmidt  x                                 (2ºD)

*

20:00    1ª CL  (1ºD) Marques/Ludwig  x Piheiro/Weirich (2ºC)

1ªCL   (1ºB)                       x      Kley/Jung             (2ºA)

*

Seguir     3ª CL  (1ºB)                  x               (1º melhor 2º col)

26 /SET ( 5ª feira ) SEMI FINAIS

       18:30     LIVRE    (venc jogo 4)    x     (venc jogo 5)

2ª CL       (venc jogo 4)    x     (venc jogo 5)

*

20:00     3ª CL    ( venc jogo 4)   x     (venc jogo 5)

4ªCL     ( venc  jogo 4)   x     (venc jogo 5)

*

Seguir     MISTA  (1ºA)               x          (2ºB)

1ªCL      (venc jogo 4 )  x      (venc jogo 5)

27 /SET ( 6ª feira ) SEMI FINAIS

       18:30     LIVRE    (venc jogo 6)    x     (venc jogo 7)

2ª CL       (venc jogo 6)    x     (venc jogo 7)

*

20:00     3ª CL    ( venc jogo 6)   x     (venc jogo 7)

4ªCL     ( venc  jogo 6)   x     (venc jogo 7)

*

Seguir     MISTA  (1ºB)               x          (2ºA)

1ªCL     (venc jogo 4 )  x      (venc jogo 5)

 25 /SET  ( sábado) FINAIS

       11:00     LIVRE

MISTA

  13:00      2ª CL

4ª CL

15:00      1ª CL

3ª CL

IMG_6564

31/AGO  ( sábado)

      9:00     LIVRE   Rod.Nitchke   x  A.Marchini                        4/6 4/6

LIVRE   J.Schmidt    x   C.Graef                                 6/0 6/0

10:30    LIVRE   G.Dagnese  x   Ron.Nitchke                          6/72/6

2ª CL    J.Ghem /J.Heck  x E.Hickmann/R.Camargo  7/5 6/4

 12:00     3ª CL    D.Becker /Titi   x  P.Lopes /M.Fidelis          (TRANSF. 6/9)

LIVRE  M.Maier    x  C.Hexsel                                  5/7 0/6

13:30     3ª CL    F.Bonatto /F.Oliveira  x F.Werb /D.Wassen (TRANSF 14/9)

LIVRE   F.Kley    x   M.Hehn                                      5/7 desist.

15:00    3ª CL    L.Marques /M.Linck  x T.Saft /E.Schuck       6/2 7/6

LIVRE    M.Rosa  x R,Spaniol                                      6/2 6/3

      16:30     *

                    *

2/SET ( 2ª feira )

    18:30   1ª CL   Campello /Ventre  x Nitchke /Nitchke               (TRANSF 13/9)

2ª CL  Rorato /Brenner   x  Delano / Hennemann            7/5 7/6

LIVRE   W.Marques  x  E.Fiedrich                                 (TRANSF 12/9)

                20;00   4ª CL   M.Kunztler /Vini   x  M.Louzada /Wladimir       5/7 4/6

                             *

   seguir   3ª CL  E.Etzberger/Ticher x S.Lemke / G.Lemk              6/3 6/3

*

3 /SET ( 3ª feira  ) 

18:30  LIVRE  M.Palma  x E.Hickmann                                           6/3 6/4

*

   20:00  2ªCL    J.Sperb /J.Ludwig   x   M.Piccolo /Matchenbacher   2/6 6/4 3/10

4ªCL    L.Barbosa/Alan     x   A.Scheid /S.Land                   4/6 6/4 10/4

 Seguir 3ªCL    V.Bender /R.Wittmann x D,Becker / Titi              (TRANSF  13/9)

*

4/SET( 4ª feira)   

    18:30  MISTA  J.Scheffel /G.Renheimer  x R.Cavalheiro /Fleck        3/6 3/6

*

20:00   3ª CL    J.Trois /J.Konrath    x  S.Dienstmann/ E.Malllmann   4/6 6/4 10/7

3ª CL    Weber /Bücker   x  J.Lemke /Lemke                           6/4 6/4

MISTA  F Bonatto /A.Bier  x Sauter /Scherer        (TRANSFERIDO 7/9)

Seguir   4ª CL     E.Becker /M..Bossle x   C.Rodrigues /M.Farezin  (TRANSF 5/9)

2ªCL      N.Moura /P.Dias   x   J.Ghem /J.Heck                  2/6 1/6

EM CASO DE CHUVAS O PRIMEIRO JOGO DE CADA HORARIO  ESTÃO CONFIRMADOS E SERÃO REALIZADOS EM QUADRA COBERTA   , E OS DEMAIS SERÃO REMARCADOS  E COMUNICADOS POSTERIORMENTE   PELO ORGANIZADOR AOS PARTICIPANTE              Organização

 

5 /SET ( 5ª feira )

    18:30    LIVRE  N.Ventre x  E.Hickmann                                  6/0 6/0

LIVRE   C.Hexsel x R.Pinheiro                                      0/6 4/6

4ª CL     Becker /Bossle  x  Rodrigues /Farezin     (TRANSF 12/9  )

20:00   LIVRE  G.Lima x  J.Schmidt                                          6/2 6/2

.                *

LIVRE  A.Kunrath  x A.Marchini                                  6/0 6/0

seguir   LIVRE  R.Dal Ri   x  Ron.Nitchke                                  6/2 6/2

2ª CL    Rorato/Brenner  x Lenz/ Lenz                            6/2 6/2

                 *

     6 /SET ( 6ª feira )

 18:30     1ª CL Schmidt /Rorato x Marques /Ludwig                     3/6 3/6

1ª CL Bücker /Kunrath  x DalRi /DalRi               (TRANSF 9/9)

3ª CL  Lopes /Fidélis  x  Bender/Wittmann                     1/6 2/6

20:00    LIVRE  A.Etzberger x M.Rosa                               (TRANSF 14/9)

1ª CL    Nitchke/Nitcnke  x Kley /Jung                         6/3 3/6 10/5

*

Seguir  2ª CL    Picollo /Matchenbacher x Campello/Abel           6/7 5/7

2ª CL   Moura /Dias  x Hickmann/Camargo                 2/6 7/6 10/6

*

 7 /SET  ( sábado)

     9:00     LIVRE   N.Ventre x  M.Palma                                     6/0 6/0

                  LIVRE   G.Lima  x  C.Graef                                        6/1 6/0

                  *

    10:30     LIVRE A.Kunrath x Rod.Nitchke                        (TRANSF 10/9)

MISTA Bonatto /Bier  x  Sauter /Scherer                   6/1 6/3

12:00    1ª CL   Marchini / Becker  x Schein/Lemke         (TRANSF 10/9)

3ª CL   Saft /Schuck  x Flores /Souza                    (TRANSF 14/9)

*

 13:30    LIVRE  G.Dagnese x R.Dal Ri                                   2/6 3/6

3º CL    Kuhn /Hoffmeister x Etzberger/Tischer  (TRANSF 12/9 )

                   *

15:00     LIVRE   R.Ludwig  x  M.Hehn

3ª CL     Bonatto/Oliveira x Lanius/Matchenbacher   6/2 7/6

*

16:30   LIVRE   B.Bücker  x  E.Friedrich                                6/1 6/4

*

IMG_6641